Algemene voorwaarden

Algemeen

Bij het plaatsen van uw bestelling, verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Eny to You houdt zichzelf het recht voor om leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Indien u artikelen ontvangt welke u niet besteld heeft, dient u Eny to You daarvan op de hoogte te stellen.

Eventuele onjuistheden van vermelde gegevens dienen tevens direct te worden gemeld.

 

Aanbiedingen en totstandkoming van Overeenkomsten

Een aanbieding of prijsopgave van Eny to You bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door opdrachtgever.

Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Eny to You een order van opdrachtgever, schriftelijk aanvaardt of door Eny to You uitvoering aan een order wordt gegeven, tenzij opdrachtgever met andere middelen bewijst dat Eny to You de order van opdrachtgever onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard.

Indien Eny to You op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal opdrachtgever Eny to You daarvoor betalen conform in overeenstemming met de huidige tarieven.

 

Prijzen

Alle prijzen van Eny to You zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld.

Tenzij in de laatste versie van Eny to You’s brochures, prijscouranten of ander promotiemateriaal wordt vermeld, of tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, zijn eventuele (druk)proeven, de kosten van verpakking en verzending, de kosten van in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van enige prestatie, bij de prijs inbegrepen.

De prijzen van reserveringen voor vluchten, hotels, restaurants, derden en diversen zijn uitgedrukt in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 

Dossierkosten

50€ per besteld artikel, per drukkleur en per tekst, tenzij anders vermeld. Excl. BTW. In geval van een bestelling wordt dit bedrag in mindering gebracht op de eindfactuur.

 

Productlevering

Franco bezorgd op 1 adres begane grond in België. Voor onbedrukte orders met een goederenbedrag beneden €1000,- berekenen wij €21,50 behandelingskosten.

 

Evenement levering

Incentives worden georganiseerd op de locatie(s) die de klant ter beschikking stelt.

Eny to You wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele vertraging door deelnemers aan de locatie(s) van het evenement die kan leiden tot annulering van het evenement.

Indien de incentive in het buitenland plaatsvindt, wijst Eny to You alle verantwoordelijkheid af voor eventuele vertragingen van deelnemers aan het ontmoetingspunt op de luchthaven, het treinstation, de veerboot terminal of enig ander vervoermiddel dat verband houdt met het evenement.

Eny to You zal contact opnemen met de dienstverlener of de vervoerder om de rechten van zijn klanten te doen gelden in geval van geschillen.

 

Verzendkosten samplers

Het is mogelijk om een monster van een bepaald artikel aan te vragen.

Deze verzending per post wordt volgens de geldende tarieven van Bpost in rekening gebracht.

Het gefactureerde bedrag is exclusief BTW.

 

Niet op voorraad

Eny to You kan een besteld artikel niet meer op voorraad hebben, vanwege de hoge voorraadrotatie.

Het kan gebeuren dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is.In dit geval ontvangt u een bericht.

Levertijden zijn slechts indicatief en leiden niet tot rechten of aansprakelijkheid.

 

Privacy

Om u interessante aanbiedingen en diensten te kunnen aanbieden, worden uw persoonlijke en/of bedrijfsgegevens opgeslagen in het klantenbestand van Eny to You.

Als u dit niet wilt doen, laat het ons dan weten via e-mail naar info@enytoyou.be of neem contact op met onze verkoopadviseur op het nummer 03 334 73 10.

Daarnaast gebruiken wij uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en voor het risicomanagement.

U heeft het recht om uw gegevens te bekijken en te verbeteren.

 

Privacy op het internet

Bij uw bezoek aan de website www.enytoyou.be wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend.

Deze gegevens worden enkel opgeslagen om de navigatie, bezochte pagina’s en bestelde artikelen van onze site nader te analyseren om de functionaliteit en inhoud van de site te optimaliseren.

Cookies worden enkel op uw computer geplaatst om het gebruiksgemak te verhogen en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

 

E-mail

Eny to You gebruikt enkel e-mailadressen welke rechtstreeks zijn opgegeven.

Uw e-mailadres wordt gebruikt voor marketing- of servicedoeleinden.

Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via:

e-mail info@enytoyou.be of neem contact op met onze verkoopadviseurs: 03 334 73 10.

Wij verstrekken nooit e-mailadressen aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden.

 

Overige informatie

Wij bewaren en gebruiken alle informatie, die u vrijwillig via onze site verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden.

Wanneer u ons via onze site uw adresgegevens verstrekt, kunt u periodiek selectieve mailings en catalogus van ons ontvangen.

Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via:

e-mail info@enytoyou.be of neem contact op met onze verkoopadviseurs: 03 334 73 10.

 

Gebruik logo in brochures / op internet

Het kan voorkomen dat we uw doorgestuurde logo (t.b.v. de bedrukking) ook digitaal gebruiken (als voorbeeld logo) bij de presentatie van ons assortiment.

Uw logo kan daarom op verschillende artikelen komen te staan in brochures, catalogus en op onze website(s).

Mocht u hier geen toestemming voor willen geven dan kunt u dit kenbaar maken via email naar info@enytoyou.be of neem contact op met onze verkoopadviseurs: 03 334 73 10.

 

Adreswijziging

U bent verplicht Eny to You van een adreswijziging op de hoogte te stellen.

Zolang Eny to You geen verhuisbericht heeft ontvangen wordt u geacht gehuisvest te zijn op het bij Eny to You bekende adres.

U blijft aansprakelijk voor de bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

 

Betaling

Alle betalingen moeten geschieden uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn door middel van franco remise of in contanten en zulks zonder verrekening en zonder aftrek van kosten of kortingen waarvoor ten dage van de betaling geen creditnota of andere akkoordverklaring van Eny to You in het bezit is van de opdrachtgever.

Indien geen betalingstermijn is overeengekomen zal de opdrachtgever de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 30 dagen na factuurdatum aan Eny to You te betalen.

Bij girale betaling geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van Eny To You.

Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 8 dagen schriftelijk ter kennis van Eny to You worden gebracht.

Indien dit onmogelijk is op grond van enige niet aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, zal opdrachtgever zijn bezwaren in ieder geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk aan Eny to You mededelen.

Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in België geldende wettelijke rente.

Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is opdrachtgever verplicht Eny to You alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden.

 

Annulering

Indien de opdrachtgever de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of wijzigt na ontvangst van de orderbevestiging, is hij verplicht 25% van de orderwaarde, met het oog op de uitvoering van de overeenkomst (voorbereidingen, bestellingen bij derden, reservaties bij derden, opslag etc.), te vergoeden.

Bij het annuleren of wijzigen van de overeenkomst na akkoord drukproef mag Eny to You de orderwaarde voor 100% in rekening brengen.

Annulering of wijziging door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden binnen de 14 dagen aan Eny To You.

In dit geval en als de termijn van 14 dagen voor het ondertekenen van de kooporder is overschreden, wordt het onmogelijk om terug te gaan naar de ondertekende offerte.

Eny to You mag de waarde van de bestelling voor 100% in rekening brengen.

 

Afleveringstermijn

De door Eny to You opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijn voor het verrichten van diensten of incentives is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Eny to You geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Eny to You verstrekte gegevens.

De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door Eny to You zo veel mogelijk in acht worden genomen.

 

Aflevering en risico

De levering geschiedt franco of magazijn op de begane grond van slechts een adres, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door of namens Eny to You wordt geleverd.

Indien een levering op meerdere adressen dient te geschieden, dient de opdrachtgever Eny to You desalniettemin op de hoogte te stellen.

Leveringen aan meerdere adressen zijn gratis en vinden plaats op de begane grond van de verschillende adressen.

Eny to You mag voor dit soort leveringen een toeslag vragen.

De levering van de producten wordt geacht te hebben plaatsgevonden; bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de producten aan die beroepsvervoerder; indien de producten door of namens opdrachtgever worden afgehaald: door de in ontvangst name van de producten; bij verzending door een vervoermiddel van Eny to You; door aflevering aan het door de opdrachtgever opgegeven adres.

Vanaf het moment van levering zijn de producten voor risico van de opdrachtgever.

Het normale transportrisico ligt te allen tijde bij de opdrachtgever. Zonodig dient de opdrachtgever zich hiertegen te verzekeren.

 

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de producten gaat pas over op de klant, ondanks de feitelijke levering, wanneer deze alles wat hij op grond van de overeenkomst aan Eny to You verschuldigd is op de reeds geleverde of te leveren producten, inclusief het aankoopbedrag, eventuele toeslagen, rente, belastingen en kosten die op grond van deze overeenkomst of deze voorwaarden verschuldigd zijn, alsmede de in het kader van een overeenkomst ter zake uit te voeren of te verrichten werkzaamheden, volledig aan u heeft voldaan.

In geval van beslaglegging, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal de klant de deurwaarder die belast is met het beslag, de gemachtigde of de curator van de (eigendoms)rechten van Eny to You onmiddellijk op de hoogte stellen.

 

Intellectuele eigendom

Het auteursrecht op schetsen, plannen, litho's, foto's, modellen, die door Eny to You aan U zijn opgesteld of ontworpen, blijft te allen tijde haar eigendom, ook indien de opdrachtgever een order heeft geplaatst en aan zijn hieruit voorkomende financiële verplichting heeft voldaan.

 

Inspectie en reclame

Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren.

Eventuele klacht over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Eny to You worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Eny to You worden gemeld.

Het staat de opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat Eny to You daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

De kosten van retourneren zijn voor opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico.

 

Terugzending & waarborg

Artikelen van persoonlijke aard, d.w.z. bedrukt, gegraveerd of anderszins gepersonaliseerd volgens de specifieke wensen van de klant vallen buiten het herroepingsrecht omdat ze op maat gemaakt zijn.

Deze artikelen kunnen niet zonder opgaaf van redenen aan Eny to You worden geretourneerd.

Er is geen bedenktijd: wanneer het orderproces na de overeenkomst van de opdrachtgever is begonnen, vervalt het herroepingsrecht.

Voor artikelen die niet persoonlijk van aard zijn, d.w.z. artikelen die helemaal niet gepersonaliseerd zijn, geldt een standaard bedenktermijn van 14 kalenderdagen.

De herroeping moet binnen 14 dagen schriftelijk gebeuren.

Als er defecte, niet-functionele of slechte kwaliteitsproducten zijn, moet u Eny to You zo snel mogelijk, binnen 8 dagen na levering, schriftelijk op de hoogte stellen.

Indien tijdig en correcte is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Eny to You genoegzaam is aangetoond dat de producten niet conform zijn, zal Eny to You de keuze om ofwel de niet-conforme producten kosteloos te vervangen tegen retournering van de niet-conforme producten, ofwel de niet-conforme producten te repareren of met de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.

Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Eny to You terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Eny to You tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om producten die buiten het herroepingsrecht vallen te retourneren, voordat Eny to You aan de opdrachtgever haar schriftelijke toestemming heeft gegeven.

In het geval van een terugbetaling van Eny to You aan U aan de opdrachtgever, zal het bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending worden betaald door middel van een overschrijving.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Eny to You is nooit aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever aan derden, inclusief gevolgschade (zoals gederfde omzet of winst), immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

De aansprakelijkheid van Eny to You jegens opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende persoon (exclusief BTW).

Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is Eny to You’s aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ontvangt.

Deze aansprakelijkheidsbeperking blijft buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Eny to You of haar hoogste leidinggevende personeel of voor zover Eny to You’s aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijk recht uit hoofde van productaansprakelijkheid of van als organisator aansprakelijkheid (incentives).

 

Zet-, druk- of andere proeven

Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op verzoek van Eny to You ontvangen zet, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en/of gebreken te controleren en deze in het voorkomende geval met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Eny to You te retourneren.

Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning van het feit dat Eny to You de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden tijdig en correct heeft uitgevoerd.

Eny to you is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

Elke op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

 

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zullen op een behoorlijke, zorgvuldige en vertrouwelijke wijze worden verwerkt, met inachtneming van toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving, waaronder  de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG').

Daaronder is mede begrepen het meewerken aan de rechtmatige verzoeken van betrokkenen in de zin van de AVG.

Tevens zullen persoonsgegevens niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen noch langer worden bewaard of verwerkt dan noodzakelijk.

Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zullen worden getroffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden beschermd tegen vernietiging, verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Indien van toepassing zal opdrachtgever op eerste verzoek van Eny to You meewerken aan het sluiten van een door opdrachtnemer aan te leveren overeenkomst als bedoeld in artikel 28 AVG (een bewerkers- c.q. verwerkersovereenkomst) voor de uitvoering van de verwerkingen van persoonsgegevens door Eny to You, voor zover een tussen partijen bestaande overeenkomst niet reeds als een dergelijke overeenkomst kwalificeert.

Eny to You stelt opdrachtgever zo spoedig mogelijk, althans zonder onredelijke vertraging, in kennis van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, een en ander voor zover het persoonsgegevens betreft die in het kader van een tussen partijen bestaande overeenkomst door Eny to You van opdrachtgever zijn verkregen c.q. worden verwerkt en/of personen betreft op wie die overeenkomst betrekking heeft.

 

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle met Eny to You gesloten overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing.

Tenzij nationale of internationale regels anders voorschrijven, wordt door partijen steeds op voorhand de bevoegde rechter te Antwerpen aangewezen om van een geschil kennis te nemen.

Onze coördinaten

Neem contact met ons op voor alle informatie en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

contact@enytoyou.be

+32 476 05 20 00


Noorderlaan 147

2030 Antwerpen

Delen

Contactformuliern

* Verplicht veld